| Gminna Spółka Wodna w Dzierzgoniu
Gminna Spółka Wodna w Dzierzgoniu istnieje od 1981roku, wpisana do Działu I Katastru Wodnego regionu wodnego Dolnej Wisły pod numerem RWGD/SW/33. Terenem działania spółki jest obszar gmin Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń. Celem spółki jest :
  • wykonywanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych
  • prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie jej działania
  • propagowanie prawidłowego wykorzystywania gruntów zmeliorowanych
  • udzielanie członkom spółki pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną